Polityka Prywatności serwisu Bee Legal

[1] Postanowienia ogólne

 1.  Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających i odwiedzających serwis internetowy Bee Legal z WB Law zamieszczony pod adresem https://www.beelegal.pl (zwany dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienie użytkownikowi Serwisu (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami i zasadami korzystania z plików cookies.


[2] Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c. z siedzibą 
w Poznaniu (61-730), przy ul. Młyńskiej 9/3, NIP 7811963380, e-mail: biuro@wblaw.pl, będący właścicielem Serwisu (zwany dalej „Administratorem” lub „WB Law”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować 
z Administratorem w następujący sposób: listownie na adres – ul. Młyńska 9/3, 61-730 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: biuro@wblaw.pl.


[3] Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  1. WB Law przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. WB Law nie dokonuje identyfikacji Użytkowników, z zastrzeżeniem pkt 3.2 i 3.3 poniżej.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z następujących funkcjonalności Serwisu:
   a) wypełnienie i wysłanie Ankiety Bezpłatnej Analizy:

   • wykonanie umowy, której przedmiotem jest umożliwienie wypełnienia oraz wysłania zamieszczonego w Serwisie kwestionariusza Ankiety, dokonania Bezpłatnej Analizy oraz przesłania jej wyników, a także kontaktowania się w sprawach związanych z wypełnioną Ankietą – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy,

   Podanie danych osobowych w ramach Ankiety Bezpłatnej Analizy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania wyników Bezpłatnej Analizy.


b) wysyłanie zapytań za pośrednictwem formularza Kontaktowego:

   • udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzielenie odpowiedzi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z danego formularza oraz do udzielenia odpowiedzi na zadane za jego pośrednictwem pytanie.

[4] Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT z których korzystamy, firmom hostingowym, podmiotom świadczącym usługi prawne.
 2. Podmioty wskazane w pkt 4.1 powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.
 3. W pozostałym zakresie WB Law nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych Użytkowników, za wyjątkiem, gdy jest do tego zobowiązany na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

[5] Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 1. Celem WB Law jest zapewnienie ochrony Użytkowników i ich danych osobowych w zakresie korzystania z Serwisu.
 2. WB Law dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 3. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

[6] Pliki cookies i inne technologie

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przy czym nie są one wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w Serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 2. Serwis wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w Serwisie. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkowników. Służą WB Law do ułatwiania korzystania z Serwisu, w szczególności zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony, a także celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu oraz określenia, które strony Serwisu odwiedzane są przez Użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych Użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Serwisu. Pozwalają również tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis, co umożliwia jego stałe ulepszanie.
 3. Pomimo tego, jeżeli Użytkownik nie chce by Serwis wykorzystywał pliki cookie, może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć pod podanymi niżej linkami:
  • przeglądarka Internet Explorer
  • przeglądarka Mozilla Firefox
  • przeglądarka Chrome
  • przeglądarka Safari
  • przeglądarka Opera
 4. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 5. Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera WB Law Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (np. komputera Użytkownika);
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  • czas nadejścia zapytania;
  • pierwszy wiersz żądania http;
  • kod odpowiedzi http;
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  • adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 6. Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem Użytkowników w zakresie określonym w pkt 3.2 i 3.3 Polityki.
 7. Pliki z logami przechowywane są przez WB Law przez czas niezbędny do administrowania Serwisem. WB Law wykorzystuje pliki z logami również do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Serwis.


[7] Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonania Bezpłatnej Analizy, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z ich wykonaniem.
 2. W zakresie danych pozyskanych w związku z korzystaniem z Formularza Kontaktowego dane te będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.
 3. W zakresie danych pozyskanych na podstawie zgody przetwarzanych w celu wysyłania informacji marketingowych oraz kontaktowania się telefonicznie w celach marketingowych – dane te przechowujemy do czasu cofnięcia zgody.

[8] Przetwarzanie danych osobowych dzieci

  1. Usługi oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym, nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

[9] Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku danych, które Użytkownik udostępnił WB Law na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, Użytkownik ma prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

[10] Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 2. W przypadku gdy dane Użytkowników będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy również maja prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.


[11] Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie

  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – będziemy wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem z Serwisu, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

[12] Postanowienia końcowe

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. WB Law nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony www, Użytkownik zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu pośrednictwem e-mail: kontakt@beelegal.pl.
 4. Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.