REGULAMIN SERWISU BEE LEGAL

1. [definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie Serwisu Bee Legal oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem www.beelegal.pl;
 • Serwis serwis internetowy służący do świadczenia przez WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c. usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.beelegal.pl;
 • WB Law – Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c., ul. Młyńska 9/3, 61-730 Poznań, NIP: 781-196-33-80;
 • Klient– Przedsiębiorca lub Konsument, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
 • Konsument osoba fizyczna korzystająca z usługi elektronicznej
  w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22
  1 Kodeksu cywilnego;
 • Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający wysłanie zapytania do WB Law;
 • Ankieta – kwestionariusz dostępny w Serwisie pozwalający na dokonanie przez WB Law bezpłatnej analizy rozwiązań Użytkownika w zakresie treści dostarczanych na stronach www, w aplikacjach mobilnych oraz w ramach sklepów internetowych;
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WB Law na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługi – usługi elektroniczne dostępne w Serwisie, pozwalające na wysłanie zapytania do WB Law poprzez Formularz kontaktowy oraz wypełnienie i przesłanie kwestionariusza w ramach Ankiety;
 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dni Kalendarzowe – wszystkie dni w roku z uwzględnieniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec,
  a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

2. [postanowienia ogólne]

      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usług Serwisu.

3. [dane kontaktowe]

 1. Dane kontaktowe WB Law:
  adres: ul. Młyńska 9/3, 61-730 Poznań,
  adres e-mail: biuro@wblaw.pl,
  numer telefonu: +48 536 476 000
  Klient może porozumiewać się z WB Law, korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 2. Klient może kontaktować się z WB Law telefonicznie w godzinach od 9 do 17 w Dni Robocze oraz wysyłać zapytania za pośrednictwem adresu e-mail lub Formularza kontaktowego, a także przesyłać Ankiety bez ograniczeń czasowych. WB Law dołoży należytych starań, by udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

4. [wymagania techniczne]

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i nowoczesną, bieżąco aktualizowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px;
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Używanie oprogramowań innych aplikacji, mających wpływ na funkcjonalności przeglądarek wymienionych w pkt 4.1. powyżej może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, dlatego rekomenduje się wyłączenie takich oprogramowań na czas korzystania z Serwisu.

5. [informacje ogólne]

 1. WB Law, jako administrator Serwisu, świadczy na rzecz Klientów Usługi umożliwiające wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego, jak również przesłanie wypełnionego kwestionariusza w ramach Ankiety.
 2. Klient powinien:
  a) korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  b) powstrzymywać się od dostarczenia treści o charakterze bezprawnym,
  w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  c) powstrzymywać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jego funkcjonowanie, przez którą należy rozumieć
  w szczególności:
  – ingerencję w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwianie korzystania z niego;
  – ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu,
  – rozsyłania za pośrednictwem Serwisu lub umieszczania w nim niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  – korzystać z Serwisu wyłącznie dla swojego użytku.
 3. WB Law nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy
  w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. W przypadku, gdy Serwis nie działa prawidłowo, pojawiają się błędy lub problemy techniczne, Klient powinien zgłosić taką okoliczność WB Law. WB Law niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Wszelkie treści opublikowanie w Serwisie, w tym m.in. znaki towarowe, zdjęcia oraz opisy, podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich wymaga zgody WB Law wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. [składanie zapytań poprzez Formularz kontaktowy]

 1. Złożenie zapytania poprzez Formularz kontaktowy jest nieodpłatne.
 2. Złożenie zapytania polega na:
  • wypełnieniu pól informacyjnych w Formularzu kontaktowym poprzez podanie adresu e-mail, umożliwiającego nawiązanie kontaktu oraz treści kierowanej do WB Law wiadomości,
  • kliknięciu w ikonę „Wyślij”. 
   Złożenie zapytania może być poprzedzone zaznaczeniem zgody na otrzymywanie od WB Law drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach.
 3. Przed wysłaniem zapytania Klient zapoznaje się z warstwową klauzulą informacyjną oraz udostępnioną w Serwisie Polityką Prywatności, a także z niniejszym Regulaminem.
 4. Klientowi nie wolno korzystać z cudzych adresów e-mail. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione do korzystania z podanego adresu e-mail.
 5. Klientem może być wyłącznie Przedsiębiorca albo Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Składać zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego w imieniu i na rzecz Klienta oraz wszelkie oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej może wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  
 7. Z momentem wysłania zapytania pomiędzy WB Law a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony, potrzebny do złożenia zapytania. Dalsza korespondencja z Klientem prowadzona jest drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

7. [przesyłanie kwestionariuszy w ramach Ankiety]

 1. Przesłanie wypełnionego przez Klienta kwestionariusza jest nieodpłatne.
 2. Przesłanie kwestionariusza polega na:
  • wypełnieniu pól informacyjnych w kwestionariuszu poprzez podanie adresu strony www albo sklepu internetowego albo nazwy aplikacji,
   a także podanie danych kontaktowych umożliwiających nawiązanie kontaktu przez WB Law z Klientem,
  • udzieleniu odpowiedzi „tak” albo „nie” albo „nie wiem” na zadane
   w Ankiecie pytania,
  • złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu akceptacji jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
   kliknięciu w ikonę „Wyślij”. 
 3. Przesłanie kwestionariusza w ramach Ankiety może być poprzedzone zaznaczeniem zgody na otrzymywanie od WB Law oferty drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celach marketingowych.
 4. Przed wysłaniem kwestionariusza Klient zapoznaje się z warstwową klauzulą informacyjną oraz udostępnioną w Serwisie Polityką Prywatności, a także niniejszym Regulaminem.
 5. Klientowi nie wolno korzystać z cudzych adresów e-mail. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione do korzystania z podanego adresu e-mail.
 6. Klientem może być wyłącznie Przedsiębiorca albo Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Przysyłać kwestionariusz za pośrednictwem Ankiety w imieniu i na rzecz Klienta może wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 8. Przesyłając kwestionariusz w ramach Ankiety Klient wyraża zgodę na dokonanie bezpłatnej analizy rozwiązań Użytkownika w zakresie treści dostarczanych na stronach www lub w aplikacjach mobilnych lub w ramach sklepów internetowych oraz na przekazanie jej wyników.
 9. Z momentem przesłania kwestionariusza pomiędzy WB Law a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony, potrzebny do przesłania kwestionariusza.

 10. Wyniki bezpłatnej analizy dokonanej na podstawie przesłanej Ankiety przesyłane są drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub przekazywane telefonicznie.

8. [prawo odstąpienia]

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o dokonanie bezpłatnej analizy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W razie odstąpienia wyniki analizy nie są przekazywane Klientowi.

 3. Aby skutecznie odstąpić umów wskazanych w pkt 8.1. i 8.2. powyżej należy wysłać do WB Law przed upływem wskazanego terminu oświadczenie
  o odstąpieniu pocztą lub na adres e-mail wskazany w pkt 3.1. Klient może skorzystać ze stanowiącego Załącznik [1] do niniejszego Regulaminu formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail, WB Law przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiej informacji pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.

9. [ochrona danych osobowych]

     WB Law przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz      zamieszczonej w Serwisie Polityki Prywatności.

10. [prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami  Regulaminu.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.

11. [reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych]

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez WB Law można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy WB Law wskazane w pkt 3.1. powyżej.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

  • opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności
   i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • dane kontaktowe składającego reklamację. 
 3. WB Law rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, jakim została złożona.

12. [pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

13. [postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego